การลงทะเบียนเรียน e-learning ผ่านระบบออนไลน์ กรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2563

เริ่มลงทะเบียนโดยการแจ้งรหัสประจำตัวประชาชนของท่าน

1 ระบุเลขประจำตัวประชาชน